Hier zou uw advertentie kunnen staan.

blokblok.nl

Een kind kan de site doen!

Galerie Pictura

31 mei 2018

NOTULEN

DATUM 31-05-2018
LOCATIE ‘t Veerhuis
VOORZITTER Anneke Toonen
NOTULIST Marcel van Aerssen
AANWEZIGEN Anneke Toonen, Nicole van der Horst, Bianca van Sleeuwen, Hans Nillesen, Marcel van Aerssen, John Lucassen, Toon van Mierlo (Dijkencombi), Gerbert Ploegmakers (Dijkencombi), Guido Toirkens (Waterschap)
AFWEZIG Stan Rutten

AGENDA

ONDERWERP Presentatie Toon van Mierlo (Dijkencombi)
BESPROKEN
Voorbereidende werkzaamheden

 Dijkring vrijgegeven voor Archeologie en NGE
 Ecologische begeleiding loopt voorspoedig
 Kabels & Leidingen: Aijenseweg 7, Oude Kerkstraat, Kampweg en Aijerdijk zijn tijdig aangepast
 Kabels & Leidingen: Kerkstraat, Evenemententerrein en bij Aijenseweg 10a-12 lopen achter op planning
Volgens de huidige planning worden deze gerealiseerd in week 24 t/m 27

Grondwerk Groene Kering

 Dijkvak 2 t/m 6 en 9 zijn in uitvoering, en gereed voor de bouwvak (duikers komen later)
Een duiker is een constructie die watergangen door een grondlichaam heen met elkaar verbindt. Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene kant van het grondlichaam naar de andere kant kan stromen.
 Dijkvak 7 start later i.v.m. grondverwerving
 Dijkvak 1, 7 en 8: realisatie na Bouwvak

Dijkovergangen

 Oude Kerkstraat: 1-2 weken vertraging bij koppelen WBL-leiding i.v.m. weersverwachting
 Kampweg: 1-2 weken vertraging CSM-wand i.v.m. beschikbaarheid materieel en opstartproblemen
Gevolg is samenloop werkzaamheden Kabels & Leidingen in week 24 / 25
 Aijerdijk: week 26 en 27
 Kerkstraat: week 28 en 29
 Loswal / Aijen 2: week 35 / 36 (na Loswalfeest)
 Maasstraat: weekend week 36 / avond week 37

Voor de actuele planning kunt u terecht op: https://www.dijkversterkingprio1.nl

Q: Wanneer de Aijerdijk wordt afgesloten is dan de Kerkstraat weer open?
A: Ja, deze zullen niet tegelijk worden afgesloten

Q: Zijn de hulpdiensten op de hoogte van de afsluitingen en omleidingen?
A: Ja, deze worden volgens afspraak op de hoogte gehouden.

Q: Wat gaat men doen met de kabels ter hoogte van Aijenseweg 2?
A: Deze worden dieper aangelegd (schieten). Er wordt vanuit gegaan dat deze niet onder het perceel lopen en mocht dit wel het geval zijn dan neemt de kabelaar contact op met de bewoners.

Q: Wat kan er gedaan worden aan het stof?, men rijdt vaak snel over de dijk wat zorgt voor veel stof. Voornamelijk de persoon op de Quad rijdt erg hard.
A: De persoon op de Quad zal worden aangesproken door Dijkencombi over zijn rijgedrag. Daarnaast zullen ze er alles aan doen om stof te verminderen (nat houden bij droog weer, en goed vegen) Toon zal dit intern bespreken.

Q: Waarom zijn de verkeerslichten weg, er wordt nog altijd werk verricht?
A: De fase van het aanvoeren van de klei met vrachtwagens is voorbij.

Q: Dijkencombi heeft besproken een rondleiding te geven, hoe zit het hier mee?
A: Dit is geen enkel probleem. Toon vraagt de dorpsraad om later te kijken welke dag het beste uitkomt en welke dingen er meegenomen dienen te worden.

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM
Persoon op Quad aanspreken op rijgedrag Toon van Mierlo
Inventarisatie rondleiding Dijkencombi Dorpsraad

ONDERWERP Wie zijn wij?
BESPROKEN
De leden van de Dorpsraad zijn:

Voorzitter: Anneke Toonen
Penningmeester: Nicole van der Horst
Secretaris: Marcel van Aerssen
Overige leden: Bianca van Sleeuwen, Hans Nillesen, John Lucassen, Stan Rutten (afwezig)

Uitgetreden leden 2018: Martijn van den Broek & Jack Jennissen

De aanwezigen worden uitgenodigd om lid te worden van de dorpsraad.

ONDERWERP Wat hebben we gedaan
BESPROKEN
De Dorpsraad heeft zich ingezet voor:

 Kerstbrunch met Bingo
 De Minibieb
 WhattsApp Buurtpreventie
 Behouden van de Brievenbus (PostNL)
 Active rol bij Dijkversterking
 Behoud van Bomen bij de Loswal
Duidelijke afspraak met Waterschap over behoud van 5 bomen, en het aanplanten van 4 bomen.
 Behoud van Bomenrij Aijenseweg richting Bergen
Geen medestanders gevonden bij de Gemeente Bergen, Dorpsraad Bergen en de Raad van State
 Sponsoring & Kasuitleg

Q: Is het mogelijk om nogmaals een mail te versturen m.b.t. de regels voor de Buurtpreventie?
A: Binnenkort zal er een mail uitgaan m.b.t. de Privacyverklaring en hierbij zullen de regels ook worden meegenomen.

Q: Waarom moesten de bomen langs de Aijensweg richting Bergen weg?
A: Om deze te behouden moest de dijk naar buiten worden aangelegd, dit was geen optie voor Rijkswaterstaat.
De Dorpsraad heeft dit proberen tegen te houden tot de Raad van State, maar werd niet serieus genomen en had geen medestanders bij de Dorpsraad Bergen & de Gemeente.

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM
Regels Buurtpreventie nogmaals kenbaar maken Marcel van Aerssen

ONDERWERP Wat doen we nu
BESPROKEN

Groencompenstatieplan:

 Compensatie voor bomenkap a.g.v. de Dijkversterking
 In de kapvergunning van de Gemeente Bergen is dit vastgelegd
 In dit plan wordt uitgewerkt waar wat wordt aangeplant / gecompenseerd
 Er is 1400m Maasheggen & 30 bomen beschikbaar
 Het zoekgebied voor de Maasheggen bevindt zich tussen Aijen en Bergen
 Suggesties zijn welkom!

Q: Bij het plaatsen van die 1400m Maasheggen, wordt hier een landschapsarchitect bij betrokken?
A: Momenteel is nog alleen het zoekgebied bepaald, de gemeente heeft aangegeven dat hier een landschapsarchitect bij betrokken word.

Q: Wat is de grondslag?
A: Dit wordt momenteel uitgewerkt. Er moet worden gekeken naar grondeigenaren & toestemming van Rijkswaterstaat.

Q: Hoe zit het met onderhoud van de Maasheggen?
A: Wij gaan ervoor zorgen dat de gemeente hier zorg voor draagt.

Q: Worden de Maasheggen geplaatst tussen de huizen en de Maas?
A: Nee, het zoekgebied ligt tussen Aijen en Bergen, en zullen dus niet tussen de huizen en Maas worden geplaatst waardoor het zicht naar de Maas wordt belemmerd.

Q: Suggestie voor Maasheggen, deze langs de Maas te plaatsen met een struinpad.
A: Hierop is veel weerstand van bewoners, men wil geen belemmering in uitzicht of een wandelpad langs de Maas.

Q: Kan het plan eerst aan het dorp worden voorgelegd?
A: Dit is een goed idee, en gaan we zeker openbaar bespreken wanneer er een plan is.

Q: Hoe hoog wordt een Maasheg?
A: Dit kan variëren tussen 1 – 4 meter, dit is afhankelijk van onderhoud.

Q: Is het geen optie om bomen te plaatsen langs de weg van Loswal richting Well?
A: Hier zal naar worden gekeken, maar ook hier moet men rekening houden dat men niet het zicht belemmerd tussen de huizen en de Maas.

Het opknappen van de Aijerdijk

 Als alles loopt volgens planning wordt in 2019 gestart met de voorbereidingen en wordt het opknappen in 2020 uitgevoerd.
 Dit is afhankelijk van de werkzaamheden van WML aan het waterleidingnetwerk. Deze staan momenteel gepland voor 2020. Een definitieve bevestiging ontvangt de gemeente in oktober.

Q: Waarom is er bij de aanleg van de nieuwe dijken geen apart wandelpad / fietspad besproken bij de Aijerdijk en wel bij de Kampweg?
A: Dit is ons tot op heden niet gelukt bij de gemeente, en zullen dit opnieuw meenemen bij het opknappen bij de Aijerdijk.
De Dorpsraad zal dit aangeven bij Hans Driessen (Gemeente Bergen), en verzoekt ook dorpsbewoners dit te doen.
De lantaarnpaal welke in de oude situatie op de dijk stond, wordt op verzoek van de Dorpsraad verplaatst.

De Dorpsraad geeft aan dat dit soort meldingen snel en gemakkelijk gedaan kunnen worden via de App “Buiten Beter” welke te vinden is op: http://www.buitenbeter.nl/

Het opknappen van de Holshaeg

 De gemeente wil dit jaar de boomwortels aan zijkanten van het wegdek doorsnijden.
 Voor 2019 staat dan het verder repareren en het overlagen van het wegdek op het programma (Rehabilitatie wegen 2019)

(herstel) wandelpad langs de Maas

 Wens verdwenen wandelpad weer in ere te herstellen
 Gemeente Bergen gevraagd hierin te helpen / faciliteren
 Een stuk van de Aijerbandstraat en Bomenrij blijft behouden.

Q: Komt dit wandelpad op de dijk?
A: Nee, dit wandelpad loopt langs de Maas vanuit de Loswal naar de Bandweg (richting Well)

Bankje bij de Sintelenberg

 Wens vanuit het dorp voor een rustpunt langs rondje Vousten / Sintelenberg
 Plaats van het bankje wordt nader bepaald
 Aandacht voor (opruimen) afval.

Opzetten van de Groengroep.

 Er bestaat inmiddels een Groengroep voor het bijhouden van groen in het dorp
 Dorpsraad wil dit verder uitwerken de komende tijd.

Q: is het niet verstandiger om bijvoorbeeld Roodbeen te vragen voor het maaien van de Loswal dan een nieuwe grasmaaier kopen?
A: Momenteel zijn we met de gemeente in gesprek omdat deze nu helemaal niet meer maaien (wat niet de afspraak is). Mocht er sprake zijn van het kopen van een nieuwe grasmaaier, zullen wij deze optie zeker bekijken.

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM
Mail sturen naar Gemeente Bergen (Hans Driessen) over apart Wandel- & Fietspad bij de dijkovergang Aijerdijk Dorpsraad

ONDERWERP Wat gaan we doen
BESPROKEN

Waar moet de Dorpsraad zich mee bezig gaan houden in de toekomst?

Q: Het valt mij op dat er bij het Loswalfeest overal stroomkabels liggen, is een stroomhuisje geen optie?
A: Dit zit momenteel niet in de planning, hierbij moet rekening worden gehouden met Rijkswaterstaat en hoog water.

Q: Hoe zit het met de straatverlichting?
A: Hier is de Dorpsraad al jaren mee bezig om deze te laten vervangen, we blijven ons hiervoor inzetten.

Q: De speeltuin bij het Veerhuis is in slechte staat
A: Rick Martens (stichting de Speeltuin) geeft aan dat ze hier druk mee bezig zijn, en er binnenkort een vergadering is.

Q: Archief Aijen geeft aan dat ze het jammer vinden dat ze niet meer in de keet van Gilde kunnen zitten. Daarnaast hebben ze een oproep gedaan voor historische documenten & foto’s over Aijen
A: Martijn van den Broek (Veerhuis) geeft aan dat ze samen naar de opties en kosten kunnen kijken om in het Veerhuis te vergaderen.

Q: Bij de trap op de Loswal zijn stenen verplaatst waardoor er erosie ontstaat, kunnen deze weer teruggeplaatst worden?
A: Het is niet helemaal duidelijk waar dit precies is, en de dorpsraad heeft om foto’s gevraagd. Daarna zullen we dit opnemen met Dijkencombi om te kijken of deze verplaatst kunnen worden.

Q: Het bootje (Loswal) dient te worden opgeknapt? Wie wil er helpen?
A: Meerder mensen reageren positief, en gaan dit oppakken. De Dorpsraad zal de kosten van het materiaal vergoeden.

Q: Wat wil men zien bij een Rondleiding van Dijkencombi en wanneer komt het beste uit?
A: Het dorp geeft aan graag de CSM machine te willen zien, en dat vrijdag tussen 17:00 – 18:00 het beste uitkomt

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM
Foto’s maken van stenen op de Loswal Ully Janssen
Verzoek aan Dijkencombi om de stenen (Loswal) weer terug te plaatsen John Lucassen
Opknappen van de boot aan de Loswal o.a. Patrick Tabak
Toon de voorkeuren van de rondleiding mailen John Lucassen

VOLGENDE VERGADERING

DATUM 12-7-2018 (Besloten)
TIJDSTIP 20:00
LOCATIE ‘t Veerhuis